โครงการเพชรยอดมงกุฎ ปี พ.ศ. 2556

    มูลนิธิร่มฉัตรจัดทำโครงการเพชรยอดมงกุฎ

สำหรับปี 2556มูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับกระทรวง

ศึกษาธิการจะจัดการแข่งขันความสามารถ นักเรียน/นัก

ศึกษา ทุกสังกัดทั่วประเทศด้านคณิตศาสตร์ วิทยา

ศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ พระพุทธศาสนา ภาษาจีน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์

เศรษฐศาสตร์และประติมากรรม รวม 13 วิชา 

index[1]

 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ ในโอกาสนี้ น้อง

โซเฟียขออนุญาต ทางมูลนิธิร่มฉัตร ได้นำข้อมูลดีๆ มา

เผยแพร่ให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะคะ

clip_image002

NEWS[1]

หนังสือขอเชิญส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ ปี 2556

ระเบียบการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ มัธยมปีที่ 1-3 ครั้งที่ 10

ระเบียบการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8

ระเบียบการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ

เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ- ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ครั้งที่ 5 (ปีการศึกษา 2556)

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 (นานาชาติ)

หรือ สามารถดูรายละเอียดได้โดยตรงที่ http://www.romchatra.com

0 ความคิดเห็น: